+(34) 936 388 090

CASOS D'ÈXIT

Logística de productes per a la seva certificació i qualitat

Empresa nacional d’inspecció i certificació de productes, proveïdor a empreses de tot el món per assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes i processos. Precisava d’un operador logístic capaç de recollir mostres en tot el territori peninsular i illes, principalment de productes perillosos i expedir-los a laboratoris nacionals i europeus per a la seva anàlisi i validació, amb un alt grau de fiabilitat, ja que els productes eren representatius d’operacions comercials de summa importància. Tenint en compte els productes a transportar i l’aplicació de les diverses normatives de Transport de MMPP. (ADR, camió i IATA aeri) i la nostra experiència tècnica i logística vam poder aportar al servei IN SITU, tota una varietat d’embalatges homologats UN, documentació, etiquetatge i transport fins als destins finals, nacional o internacional per a l’assegurament de tot un procés logístic, a mida, segur i immediat.

Casos d'èxit